به کسانی که لا به لای مشغله شان 

وقتی برایت پیدا می کنند احترام بگذار 

اما عاشق کسانی باش که وقتی 

به آنها نیاز داری تمام مشغله شان را 

فراموش می کنند تا تو را به آرامش برسانند...
http://uupload.ir/files/n1w4_pouya659.jpgطبقه بندی:
برچسب ها: متن های زیبا، متن زیبا، جملات اموزنده، مشغله، ارامش، عاشق کسانی باش،

تاریخ : پنجشنبه 16 شهریور 1396 | 12:29 ب.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظرات
برای خودت دعا کن که آرام باشی.

وقتی توفان می آید، 

تو همچنان آرام باشی تا توفان از آرامش تو آرام بگیرد.

برای خودت دعا کن تا صبور باشی؛ 

آنقدر صبور باشی تا بالاخره 

ابرهای سیاه آسمان کنار بروند و خورشید دوباره بتابد.

برای خودت دعا کن تا خورشید را بهتر بشناسی....

 طبقه بندی:
برچسب ها: متن های زیبا، مطالب عارفانه، جملات اموزنده،

تاریخ : چهارشنبه 27 آبان 1394 | 10:04 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظرات


ﻣﯿﮕـــﻦ ﻭﺍﺳﻪ ﺁﺭﺍﻣــﺶ ﺧـــﻮﺩﺗﻢ ﮐﻪ ﺷـــﺪﻩ ﺑﺒـــﺨﺶ ﻭ

ﻓــﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻦ ﻭﻟـــﯽ ﻭﻗﺘـــﯽ ﺍﺯ ﮐﺴــﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻗـــﻊ

ﻧــــﺪﺍﺭﯼ ﻣﯿــــﺮﻧﺠــﯽ ﻫــﺮ ﭼﻘـــﺪﺭ ﻫـــﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﯼ

ﺑﺒﺨـــﺸﯽ ﻭ ﻓـــﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨـــﯽ ﻧﻤﯿـــﺸﻪ ﺍﻧﮕـــﺎﺭ ﺩﺍﺭﯼ

ﺧــــﻮﺩﺗﻮ ﮔــــﻮﻝ ﻣﯿــــﺰﻧﯽ ﻭﻗﺘـــــﯽ ﺍﺯ ﯾـــــﻪ ﺩﻭﺳــــﺖ

ﻣﯿـــــــﺮﻧﺠﯽ ﺣﺘـــﯽ ﺍﮔﻪ ﺑﮕــــﯽ ﺑﺨـــــﺸﯿﺪﻣـــﺶ ﯾﻪ

ﭼــــﯿﺰﯼ ﺗﻪ ﺩﻟــــﺖ ﻣﯽ ﻣـــﻮﻧﻪ ﮐﯿـــــــﻨﻪ ﻧﯿـــﺴﺖ... ﯾﻪ

ﺟــــــــﺎﯼ ﺯﺧـــــﻢ ... ﯾﻪ ﭼﯿــــــﺰﯼ ﮐﻪ ﻧﻤﯿـــــــﺬﺍﺭﻩ

ﺍﻭﺿـــــــﺎﻉ ﻣﺜﻞ ﻗﺒــــﻞ ﺑﺸــــﻪ ﻫـــــﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻼﺵ

ﮐﻨــــﯽ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﺑﺰﻧﯽ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺑﮕﯽ ﻧـــﻪ ... ﺑﯽ

ﻓﺎﯾـــــــﺪﻩ ﺳﺖ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﯾﻦ ﻭﺳـــــﻂ ﺍﺯ ﺑﯿــــﻦ ﺭﻓﺘـــــﻪ

ﻭ ﺟﺎﯼ ﺧــــﺎﻟﯿــــﺶ ﺗﺎ ﻫﻤﯿـــــﺸﻪ ﺩﺭﺩ ﻣﯿﮑــــﻨﻪ ﯾــــﻪ

ﭼﯿـــــــﺰﯼ ﻣﺜـــــــﻞ  ﺣـــــــــﺮﻣـــــﺖ...


طبقه بندی:
برچسب ها: متن های زیبا، دل نوشته های ناب و زیبا، جملات اموزنده،

تاریخ : سه شنبه 26 آبان 1394 | 10:42 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظرات


ﺩﻭ ﻗﻄﺮﻩ ﺁﺏ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ، 
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﻗﻄﺮﻩ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ
ﺍﻣﺎ ﺩﻭﺗﮑﻪ ﺳﻨﮓ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ 
ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ !
ﭘﺲ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﻭ ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻓﻬﻢ
ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﯾﻤﺎﻥ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮ، ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ
ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺷﺪﻧﻤﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
ﺁﺏ ﺩﺭ ﻋﯿﻦ ﻧﺮﻣﯽ ﻭ ﻟﻄﺎﻓﺖ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
ﺳﻨﮓ،ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺳﺮ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ، ﻭ ﺩﺭ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ
ﻫﺪﻑ ﺧﻮﺩ ﻟﺠﻮﺟﺘﺮ ﻭ ﻣﺼﻤﻢ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ.
ﺳﻨﮓ، ﭘﺸﺖ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺟﺪﯼ ﻣﯽ ﺍﯾﺴﺘﺪ .
ﺍﻣﺎ ﺁﺏ ... ﺭﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺩﺭﯾﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ، ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ، ﺍﺳﺘﻮﺍﺭﯼ
ﻭ ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ، ﺩﺭ ﺩﻝ ﻧﺮﻣﯽ ﻭ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮﺩ.
ﮔﺎﻫﯽ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﯿﺎﯾﯽ
ﮔﺎﻫﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻥ ﺑﺨﺸﯿﺪ ﻭ ﮔﺬﺷﺖ... ﺍﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ
ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺴﺖ ﻭ ﻋﺒﻮﺭ ﮐﺮﺩ
ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ ﺑﮕﯿﺮﯼ
ﮔﺎﻫﯽ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺪﻭﺯ ﮐﻪ ﻧﺒﯿﻨﯽ
ﻭﻟﯽ ﺑﺎ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﻭ ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻭﺁﻧﮕﺎﻩ ﺑﺨﺸﯿﺪﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺁﻣﻮﺧﺖ

طبقه بندی:
برچسب ها: متن های زیبا، وبلاگ متن های زیبا، مطالب مفهومی و زیبا، جملات اموزنده، متن های زیبا و اموزنده،

تاریخ : سه شنبه 26 آبان 1394 | 09:11 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظرات
گاهى با ۱ قطره،لیوانى لبریزمیشه.

گاهى با ۱ کلام، قلبى آروم میشه.

گاهى با ۱ بى مهرى، دلى میشکنه.


پس مراقب این ۱ هاباشیم 


درحالى که ناچیزند، همه چیزند


طبقه بندی:
برچسب ها: متن های زیبا، وبلاگ متن های زیبا، جملات اموزنده، مطالب مفهومی و اموزنده،

تاریخ : یکشنبه 24 آبان 1394 | 02:10 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظرات

 هیچکس را در زندگی مقصر نمی دانم...

از خوبان "خاطره"

و از بدان "تجربه"

میگیرم...!

بدترین ها "عبرت" میشوند...!

وبهترین ها "دوست"

حرف اشتباهیست که میگویند...

با هر کس باید مثل خودش رفتار کرد.

اگر چنین بود!!!

از منیت و شخصیت هر کس چیزى باقى نمیماند.

هرکس هر چه به سرت اورد فقط خودت باش.

اگر جواب هر جفایى بدى بود.

داستان زندگی ما خالى از ادم های خوب بود.

اگر نمیتوانى ادم خوبه ى زندگی کسى باشى.

اگر براى یاد دادن تنها همان 

خوبى هایى که خودت بلدى ناتوانت کردند

اگر همان اندک مهربانیت را از بر نشدند.

اگر خوبى کردى و بدى دیدى.

کنار بکش!!!

اما بد نشو...

زیرا این تنها کاریست که از دستت بر میاید.

مهم نیست با تو چه کردند.

تو قهرمان زندگی خودت بمان

تو ادم خوبه ى زندگی خودت باش

با وجدانت اسوده بخواب.

سرت را پیش خدایت بالا بگیر.

و بخاطر همه چیز شاکر باش...طبقه بندی:
برچسب ها: متن های زیبا، وبلاگ متن های زیبا، جملات اموزنده، متن های زیبا و اموزنده، جملات ناب،

تاریخ : یکشنبه 24 آبان 1394 | 02:07 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظراتمیدونی چرا مردم کلک میزنند و دروغ میگن ؟


 بخاطر اینکه  اونها میدونن 

بخشش گرفتن از اجازه گرفتن آسونتره ... ...
 طبقه بندی:
برچسب ها: متن های زیبا، وبلاگ متن های زیبا، جملات اموزنده،

تاریخ : یکشنبه 17 آبان 1394 | 07:58 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظرات
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic