ܓܨ ❤❤ بـه رنگِ آرامـش ❤❤ܓܨ ܓܨ ❤❤ ❤❤ܓܨ ❤️ ❤️❤️ ❤️❤️❤️ چه زیبا گفت فروغ فرخزاد... دلت❤️ را بتکان اشتباهاتت وقتی ا؋ـتاد روی زمیـن بگذار همانجا بماند... ؋ـقط از لا به لای اشتباه هایت، یک تجربـه را بیرون بکش، قاب کن، و بزن به دیوار دلت❤️... اشتباه کردּن اشتباه نیست در اشتباه ماندنּ اشتباه است. ❤️❤️❤️ ❤️❤️ ❤️ ܓܨ ❤❤ ❤❤ܓܨ http://yek-zan.mihanblog.com 2020-08-02T18:57:12+01:00 text/html 2020-07-29T02:43:30+01:00 yek-zan.mihanblog.com ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ گذشته http://yek-zan.mihanblog.com/post/5100 <div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>پدربزرگ همیشه می‌گفت:&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>«اگه می‌خوای غصه نخوری، به عقب برنگرد.&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>چیزی که توی گذشته جا گذاشتی،<font color="#ff6666"> به درد فردات نمی‌خوره</font>.&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>می‌گفت هرکدوم از ماها، <br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><font color="#6633ff">گذشته‌ی کسی هستیم که سال‌ها قبل فراموشمون کرده</font>.»</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>اگه پدربزرگ زنده بود، دلم می‌خواست بهش بگم که&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>من هنوزم می‌رم به گذشته، هنوز با گذشته قدم می‌زنم،&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>هنوز با گذشته می‌خندم، هنوز با گذشته گریه می‌کنم.&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>به پدربزرگ می‌گفتم دلم می‌خواد به گذشته بگم که فراموشش نکردم.</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>همیشه یه نفر هست که بتونه خودش رو انقدر بهت نزدیک کنه،&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>که برای شکستنت به نشونه‌گیری احتیاج نداشته باشه.</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>یه لحظه‌هایی بیشتر از اینکه از بقیه دلگیر باشی، برای خودت غمگینی.</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>&nbsp;آدما بی رحمند، این رو از ابراز علاقه‌هاشون می‌شه فهمید.</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>پویا جمشیدی</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/ba41_photo_2019-12-31_00-04-07.jpg" alt="عکس زیبا از دختر چادری" width="448" vspace="0" hspace="0" height="558" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-07-10T00:54:17+01:00 yek-zan.mihanblog.com ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ عشـقِ یک طرفه http://yek-zan.mihanblog.com/post/5102 <div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>و <font color="#ff0000">عشـقِ</font> یک طرفه ،</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>شاید<font color="#cc0000"> تلخ ترین</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc6600"><b>پُر درد ترین</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc66cc"><b>خواستنی ترین</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>و <font color="#33cc00">مقدّس ترین</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>داشته‌ ی یک زن باشد ،</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>که میخواهد به اجبار نگهش دارد ...!</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>&nbsp;هانیه عابدینی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><img src="http://uupload.ir/files/nmcy_photo_2020-01-30_02-44-54.jpg" alt="عکس زن زیبا" width="470" vspace="0" hspace="0" height="563" border="0" align="bottom"></b></font></div> text/html 2020-06-16T10:46:15+01:00 yek-zan.mihanblog.com ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ قدرتْ عشق http://yek-zan.mihanblog.com/post/5101 <div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><img src="http://uupload.ir/files/tuyb_photo_2019-10-28_07-51-38.jpg" alt="عکس زیبا از دختر چادری" width="442" vspace="0" hspace="0" height="539" border="0" align="bottom"></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>اگر روزی فرا برسد که زن نه از سرِ ضعف ،&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>که با قدرتْ <font color="#ff0000">عشق</font> بورزد ،&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><font color="#cc66cc">دوست داشتن</font> برای او نیز همچون مرد&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><font color="#3366ff">سرچشمه‌ی زندگی </font>خواهد بود ؛&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><font color="#cc0000">نه خطری مرگبار</font>...!</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>جنس دوم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>سیمون دوبوار</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div> text/html 2020-04-24T03:16:12+01:00 yek-zan.mihanblog.com ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ و دیگر هیچ ،... http://yek-zan.mihanblog.com/post/5104 <div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><img src="http://uupload.ir/files/kpbf_photo_2018-08-28_21-56-20.jpg" alt="عکس زیبا ماهی قرمز " width="491" vspace="0" hspace="0" height="612" border="0" align="bottom"></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>این را فهمیده‌ام ...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>که بیشتر ماهی‌ها ...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>موقع پیری شکایت می‌کنند&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>که زندگیشان را بیهوده تلف کرده‌اند ..</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>&nbsp;دائم ناله و نفرین می‌کنند ...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>&nbsp;و از همه چیز شکایت دارند ....&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>من می‌خواهم بدانم ...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>که راستی راستی زندگی ...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>یعنی اینکه توی یک تکه جا ،...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>هی بروی و برگردی ...&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>تا پیر بشوی ...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>و دیگر هیچ ،...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>یا اینکه طور دیگری هم توی دنیا ...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>&nbsp;می‌شود زندگی کرد ؟</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>ماهی سیاه کوچولو</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>صمد بهرنگی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div> text/html 2020-04-13T17:11:32+01:00 yek-zan.mihanblog.com ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ زمان http://yek-zan.mihanblog.com/post/5103 <div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>چه کسی گفت زمان طلا است ؟</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>من مز مزه اش کرده ام ،</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>زمان عین الکل است ،</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>ثانیه ثانیه میسوزاند و میرود در عمق وجودت ،</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>مست مست که شدی ،</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>چشمهایت را باز میکنی و میبینی ،</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>عمرت گذشته و تو ماندی و ،</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>خماری از دست رفتن یک عمر...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>فروغ‌فرخزاد</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/y0rd_photo_2020-01-12_03-11-34.jpg" alt="عکس زیبا از دختر با موهای بلند و صاف" width="483" vspace="0" hspace="0" height="603" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-03-02T00:55:33+01:00 yek-zan.mihanblog.com ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ انتخاب ها ... http://yek-zan.mihanblog.com/post/5098 <div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><img src="http://uupload.ir/files/ohot_500x597_1576337265313207.jpg" alt="عکس زن زیبا" width="452" vspace="0" hspace="0" height="539" border="0" align="bottom"></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>آدم ها باید توی زندگیشان<font color="#ff0000"> پای خیلی چیزها بایستند</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>پای <font color="#993399">حرف هایی</font> که می زنند</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><font color="#000099">قول هایی</font> که می دهند</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><font color="#ff0000">اشتباهاتی</font> که می کنند</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6633ff"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><font color="#6633ff">احساساتی</font> که بروز می دهند</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc"><b>نگاه هایی که از عمق جان می کنند</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#33cc00"><b>دوستت دارم هایی که می گویند</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc66cc"><b>زندگی هایی که می بخشند</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#ff0000"><b>و عشق هایی که نثار می کنند</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>آدم ها باید توی زندگیشان پای<font color="#3333ff"> انتخاب هایشان</font> بایستند</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>زندگی مواجهه ی ابدی آدم هاست ، با<font color="#009900"> انتخاب هایشان</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div> text/html 2020-02-24T01:15:18+01:00 yek-zan.mihanblog.com ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ برخیز .... http://yek-zan.mihanblog.com/post/5096 <div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><img src="http://uupload.ir/files/n61f_photo_2020-02-13_01-43-08.jpg" alt="عکس زیبا" width="508" vspace="0" hspace="0" height="636" border="0" align="bottom"></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>برخیز آغوشت را از<font color="#6633ff"> صبح</font> پر کن ...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>آغاز شو مانند روزهای<font color="#ffcc00"> آفتابی</font> ...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>جهان منتظر بانگ</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><font color="#3366ff">سلام‌های آشنای توست</font> ...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>پس <font color="#ff0000">عاشقانه</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>و بلند به&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><font color="#cc33cc">زندگی امروزت سلام کن</font> ...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#33cc00"><b>سلام و صبحتون به زیبایی گل ها&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div> text/html 2020-02-21T03:06:36+01:00 yek-zan.mihanblog.com ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ قانع نباش ! http://yek-zan.mihanblog.com/post/5094 <div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><img src="http://uupload.ir/files/4oxu_photo_2020-02-08_02-11-36.jpg" alt="عکس زیبا" width="489" vspace="0" hspace="0" height="606" border="0" align="bottom"></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>هرگز به آنقدر كه میپری قانع نباش !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>هرگز نگو كه بیشتر از این ممكن نیست ،&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>دائم از خودت عبور كن و برای اینكار ، قبل از هرچیز، از من عبور كن !&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>طراوتم فریبت ندهد پسر !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>شاگردی كه كمتر از معلمش بداند ، دنیا را به عقب می‌راند ؛&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>شاگردی كه به قدر معلمش بداند ، جهان را متوقف می‌كند ...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><b style="">نادر ابراهیمی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><b>آتش بدون دود</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div> text/html 2020-02-20T03:08:45+01:00 yek-zan.mihanblog.com ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ ته تغاری‌های خداوند http://yek-zan.mihanblog.com/post/5095 <div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>همه آمدند و از شخصیت ماه تولدشان دلبری کردند و تمام شد ...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>اما نوبتی هم باشد نوبت<font color="#33cc00"> ته تغاری‌های خداوند</font> ،&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>اسفندی های عزیز است...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>چه بگویم برایت از شخصیت های اسفند ؛</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><font color="#cc33cc">مهربان</font> ، <font color="#cc33cc">مهربان</font> ، <font color="#cc33cc">مهربان</font> ...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>هر چقدر بگویم<font color="#cc33cc"> مهربان</font> کم است ،</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>دلشان خیلی نازک است ،</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>سرِ همین دل نازکی شان خیلی زود رنج هستند&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>و دلشان با کوچکترین حرفی میشکند ...&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>اما یک طرف قضیه هم لجبازی شان است ،</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>خب حق دارند ،<font color="#33cc00"> ته تغاری خداوند</font> هستند</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>تا بوده همین بوده که همیشه باید حرف ،&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>حرفِ ته تغاری ها باشد ...&nbsp;&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>اسفند کلکسیونی از انسان های <font color="#cc33cc">مهربان</font> و <font color="#3366ff">خوش قلب</font> است ...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>برای اسفندی ها زندگی تان هر روز اسپند دود کنید ،&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>مبادا<font color="#33cc00"> قلب رئوفشان</font> را چشم بزنند ...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><b style="">✍️ امیرعلی اسدی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><img src="http://uupload.ir/files/u00u_photo_2019-12-28_02-04-08.jpg" alt="عکس زیبا" width="490" vspace="0" hspace="0" height="603" border="0" align="bottom"></b></font></div> text/html 2020-02-20T03:04:11+01:00 yek-zan.mihanblog.com ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ اسفند http://yek-zan.mihanblog.com/post/5093 <div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>اسفند ،</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><font color="#cc33cc">اردیبهشتی ترین</font> حالتِ<font color="#33ccff"> زمستان </font>است .</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>از همان <font color="#33cc00">ماه هایِ خوبِ خدا</font> که جان می دهند برایِ&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>دل را به خیابان زدن های بی هوا و قدم زدن هایِ طولانی ...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>انگار تمامِ آدم ها تن پوشی از <font color="#cc33cc">مهربانی</font> به تن کرده اند ،</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>و لب های تمامِ عابرانِ شهر&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>در<font color="#3333ff"> صمیمانه ترین حالتِ لبخند</font> است .</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>اسفند ،</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>به گرگ و میشِ <font color="#00cccc">صبح</font> می مانَد ،</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>به <font color="#ffcc00">خورشیدی</font> در آستانه ی طلوع ،</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>و به رنگ هایِ<font color="#cc66cc"> بنفش</font> و سرد و بی روحی ،</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>در آستانه ی<font color="#33cc00"> سبز شدن‌</font> ...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>اسفند ،</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>یعنی<font color="#33ccff"> زمستان</font> رفتنی ست ،</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>یعنی<font color="#33cc00"> بهار</font> در راه است .</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><b style="">نرگس صرافیان طوفان</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><img src="http://uupload.ir/files/4eaj_photo_2020-02-18_09-55-54.jpg" alt="عکس زیبا" width="500" vspace="0" hspace="0" height="618" border="0" align="bottom"></b></font></div> text/html 2020-02-14T13:21:44+01:00 yek-zan.mihanblog.com ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ ولنتاین مبارک http://yek-zan.mihanblog.com/post/5097 <br><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/wso9_photo_2020-02-14_04-43-17.jpg" alt="عکس نوشته" width="476" vspace="0" hspace="0" height="585" border="0" align="bottom"><br></div> text/html 2020-02-09T01:02:19+01:00 yek-zan.mihanblog.com ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ صبحتون بخیر http://yek-zan.mihanblog.com/post/5092 <div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>میان<font color="#3366ff"> صبحهایم</font> بنشین ...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><font color="#ffcc00">آفتاب</font> شو&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>توىِ چشمهایم ...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>برقص ...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>تو همان صبحِ اتفاقى ...&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><font color="#993399">دچار باید شد به بودنت</font> ...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><b style="">مریم پورقلی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><b style=""><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><b style=""><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>سلام و صبحتون بخیر بهترین ها ...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><img src="http://uupload.ir/files/itbx_photo_2020-02-22_08-06-02.jpg" alt="عکس زیبا" width="492" vspace="0" hspace="0" height="620" border="0" align="bottom"></b></font></div> text/html 2020-02-03T03:00:47+01:00 yek-zan.mihanblog.com ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ خویشتن http://yek-zan.mihanblog.com/post/5091 <div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>به خاطر داشته باشید</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>که به خویشتن<font color="#ff0000"> عشق</font> بورزید ،</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>که به خویشتن<font color="#ffcc00"> تعظیم </font>کنید ،</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>که خویشتن را <font color="#009900">پرستش</font> کنید ،</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>زیرا<font color="#33cc00"> خدا</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>در شما</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>به‌عنوان شما ساکن است ...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><b style="">رابرت آدامز</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><img src="http://uupload.ir/files/2d89_photo_2020-02-22_01-53-52.jpg" alt="عکس زیبا" width="478" vspace="0" hspace="0" height="583" border="0" align="bottom"></b></font></div> text/html 2020-01-30T03:58:46+01:00 yek-zan.mihanblog.com ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ نَفَسِ زندگی http://yek-zan.mihanblog.com/post/5090 <div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>برای <font color="#33cc00">دوست داشتنِ</font> هر نَفَسِ<font color="#3366ff"> زندگی</font> ،&nbsp; <br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><font color="#33cc00">دوست داشتنِ</font> هر دَمِ<font color="#cc0000"> مرگ</font> را بیاموز !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>و برای ساختن هر چیزِ نو ، <br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>خراب کردن هر چیزِ کهنه را ...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>و برای <font color="#ff0000">عاشقِ عشق</font> بودن ، <br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><font color="#cc0000">عاشقِ مرگ بودن را </font>...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><b style="">نادر ابراهیمی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><img src="http://uupload.ir/files/vkfi_photo_2020-02-19_04-44-21.jpg" alt="عکس زیبا" width="502" vspace="0" hspace="0" height="628" border="0" align="bottom"></b></font></div> text/html 2020-01-23T06:15:04+01:00 yek-zan.mihanblog.com ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ چشم‌هایش http://yek-zan.mihanblog.com/post/5089 <div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>چشم‌هایش</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>همه‌ آن چیزی را که</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>صدایش نمی‌توانست ،</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>به من گفت .</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>ما هزاران کلمه با هم حرف زدیم ؛&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>بی‌آنکه واژه‌ای گفته باشیم .</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><b style="">صدای آرچر</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><b>میا شریدن</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><img src="http://uupload.ir/files/q6fi_photo_2020-01-22_00-34-22.jpg" alt="عکس" width="464" vspace="0" hspace="0" height="567" border="0" align="bottom"></b></font></div>